งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สภานักศึกษาขอความร่วมมืองดซ้อมกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖สภานักศึกษาขอความร่วมมืองดซ้อมกิจกรรมช่วงก่อนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดวันสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ และ ๓๐ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมก่อนสอบปลายภาค จึงขอความร่วมมืองดซ้อมกิจกรรม

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสิ้นสุดการสอบปลายภาค

#สภานักศึกษาภาคปกติ2566 #SKRUSC #SKRU
19 ต.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th