งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรมสป.อว. ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ น้อมรำลึกพ่อหลวงไทย ร่วมใจเชิดชูวัฒนธรรม โดยจัดส่งผลงานของนักศึกษา ในรูปแบบภาพถ่ายหรือคลิปวีดีโอ หัวข้อ "พ่อของแผ่นดิน" สถาบันละ 2 ผลงาน เพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัลทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณจาก คณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม B1-6 (ฝั่งสภาผู้แทนราษฎร) ชั้น B1 อาคารรัฐสภา หมดเขตส่งผลงาน วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566


Download File : data/โครงการ.jpg
Link : https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=1502
01 พ.ย. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th