งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ผลการจัดอันดับ UI Green Metric ประจำปี 2566ผลการจัดอันดับ UI Green Metric World University Ranking  ประจำปี 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ได้คะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 โดย
ระดับโลก เดิมอันดับ 778 เป็นอันดับ 618 เพิ่มขึ้น 160 อันดับ จาก 1,183 มหาวิทยาลัยทั่วโลก
ระดับประเทศ อันดับ 40
ระดับกลุ่มราชภัฏ(ประเทศไทย) 10
ระดับกลุ่มราชภัฏ(ภาคใต้) 2
28 ธ.ค. 2566 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th