งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผูัสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณขอเชิญเสนอชื่อบุคคลผูัสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ"คนดีศรีราชภัฎประจำปี 2566"
1.ประเภทอาจารย์ จำนวน 1 คน
2.ประเภทบุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 1 คน
3.ประเภทศิษย์เก่า จำนวน 1 คน
4.ประเภทนักศึกษา  จำนวนตามความเหมาะสม
ต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณมาก่อน พร้อมแนบแบบรายงานประวัติโดยย่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จภายในวันที่ 15 มกราคม 2567
03 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th