งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์ใร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมินสมรรถนะการบริหารคุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา พ.ศ. 2566กองนโยบายและแผน ขอประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประกอบการประเมินสมรรถนะการบริหารคุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มรภ.สงขลา พ.ศ. 2566 ซึ่งมหาวิทยาลัยดำเนินการเปิดระบบให้ผู้ประเมินเข้าร่วมประเมินออนไลน์ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 - 25 มกราคม 2567 ทั้งนี้

ข้อมูลการตอบแบบสอบถามของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องต่อไป หรือจนถึงวันที่ 25 มกราคม 2567
08 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th