งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

หน่วยยานพาหนะ ขอแจ้งงดให้บริการรถไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปีหน่วยยานพาหนะ ขอแจ้งงดให้บริการรถไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อทำการซ่อมบำรุงประจำปี ขออภัยในความไม่สะดวก
15 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th