งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล ผูัสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า จำนวน 1 คนขยายเวลาการเสนอชื่อบุคคล ผูัสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณ คนดีศรีราชภัฏ ประเภทศิษย์เก่า จำนวน 1 คน ประจำปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากยังไม่มีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  และต้องเป็นบุคคลที่ยังไม่เคยได้รับการประกาศเกียรติคุณมาก่อน พร้อมแนบแบบรายงานประวัติโดยย่อเสนอต่อมหาวิทยาลัยแล้วเสร็จภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567
https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=1650
30 ม.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th