งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

สป.อว. ขอประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาโครงการสป.อว. ขอประชาสัมพันธ์มอบทุนการศึกษาโครงการ

The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) 2024 - 2025

รายละเอียดเพิ่มเติม

https://pr.skru.ac.th/news/description.php?news_NO=1663

https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/can/institutions/asean-anase.aspx?lang=eng
06 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th