งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567กิจกรรมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy)

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญนักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่เข้าร่วมประกวด Smart Start Idea by GSB Startup ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าหรือบริการ ภายใต้หัวข้อที่ธนาคารกำหนดแล้วส่งเข้าประกวดเพื่อรับทุนการศึกษาและต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นสินค้าหรือบริการได้จริง

 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1.25 ล้านบาท 

 สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจ

ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environment, Social, Governance : ESG)  เช่น

นวัตกรรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม (FoodTech)

 นวัตกรรมการเกษตร (AgriTech)

 นวัตกรรมด้านสุขภาพ (HealthTech)

 นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ (LifeStyle)

 นวัตกรรมอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ESG

 กำหนดปิดรับสมัครในวันที่ 30 เมษายน 2567 

ผู้สนใจสามารถ Download เอกสารได้ทาง QR Code หรือตามลิงค์ด้านล่าง 

ใบสมัคร

https://drive.google.com/drive/folders/1tdDv3fRHXAdwjIPgsLz5Y1E2ksRSojgm?fbclid=IwAR3KoBRShcc3U8cxB_xb7r-kVz8BgJe1Ab49wr8xxDVtSyy7rLkb-TjtDbw

Project Proposal

https://drive.google.com/drive/folders/1d3O8xxtjLcY_D3vBnlN3SqPXwIV3cBVL?fbclid=IwAR3sdyLRW6cNisLQR-vxyh_MI3Oab6lFr5QRdWTnrOw3qPjJAFQnX2C32DM

หมายเหตุ 

1. นิสิต นักศึกษา ที่สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ จะต้องเป็นนิสิต นักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือของ

ธนาคารออมสิน และต้องเป็นสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup กับธนาคารออมสินในปี 2567

2. สามารถส่งใบสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา

 080-5390924
15 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th