งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรม การโต้ตอบสถานการณ์ฉุกเฉินจากการทำงานในห้องปฏิบัติการ วันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา
27 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th