งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญอบรมโครงการ การจัดการน้ำของเสีย และขยะขอเชิญอบรมโครงการ การจัดการน้ำของเสีย และขยะ วันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
27 ก.พ. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th