งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566ให้นักศึกษาทุกคณะ ทุกชั้นปี เข้าประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2567 - 13 มีนาคม 2567
11 มี.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th