งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

กองพัฒฯ เปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการเด็กไทยในยุคดิจิทัลฯ  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอแจ้งการเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงการบรรยาย "เด็กไทยในยุคดิจิทัล รู้เท่าทัน Cyberbullying" ในวันที่ 23 ธันวาคม 2563 และ 13 มกราคม 2564 จากการบรรยาย เป็นการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์

  ทั้งนี้ กองพัฒนานักศึกษา จะแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบอีกครั้ง
22 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th