งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

เปิดตลาดนัด UBIเนื่องจากช่วงปิดภาคเรียนการศึกษา 2/2566 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอปิด UBI ตลาดนัดวัฒนธรรม จะเปิดอีกครั้งวันที่ 11 กรกฎาคม 2567
28 มี.ค. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th