งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างแผนยุทศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างแผนยุทศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระยะ 5ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. (ฉบับปรับปรุงระยะครึ่งแผน) และฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 วันที่ 18 เมษายน 2567 ผ่านระบบ Zoom 
05 เม.ย. 2567 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th