งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) สำหรับนักศึกษา รหัส 63  นักศึกษารหัส 63 ทุกคน สามารถเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ https://olc.skru.ac.th/student/
ลงทะเบียนอบรม ใช้รหัสผ่านเดียวกันกับการเข้าดูระบบเกรด ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนLink : https://olc.skru.ac.th/student/
24 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th