งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  สำนักงานประกันสังคม ขอแจ้งการเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 

  1. เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี  เราสามารถยื่นเรื่องขอเปลี่ยนได้ปีละ 1 ครั้ง โดยยื่นคำร้องเปลี่ยนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 31  มี.ค. ของทุกปี
  2. เปลี่ยนสถานพยาบาลระหว่างปี กรณีมีเหตุจำเป็น เช่น การย้ายที่อยู่ใหม่ ย้ายที่ทำงานใหม่ หรือเราไม่ต้องการเข้ารับบริการจากโรงพยาบาลเดิม ต้องยื่นเรื่องภายใน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ย้ายที่พัก หรือย้ายที่ทำงานใหม่
  3. ผู้ประกันตนสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาลได้ 3 ช่องทาง
  • ยื่นผ่านเอกสารแบบ ปสป. 9-02
  • ผ่าน www.sso.go.th
  • ผ่าน Applications SSO Connect

ทั้งนี้สามารถเช็คสิทธิประโยชน์ต่างๆจาก สำนักงานประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th


Download File : data/unnamed (1).jpg

25 ธ.ค. 2563 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th