งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

งดให้บริการสนามกีฬาชั่วคราว  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ของดให้บริการสนามกีฬาทุกสนามและห้ามบุคคลภายนอกออกกำลังกายภายในมหาวิทยาลัยชั่วคราว เพื่อเป็นมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จนกว่าสถานการณ์ขะเข้าสู่ภาวะปกติหรือจนกว่าจะมีประกาศจากมหาวิทยาลัย

  ขออภัยในความไม่สะดวก
07 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th