งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ยานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาต โปรดแสดงบัตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จะทำการตรวจยานพาหนะเข้า - ออก ภายในมหาวิทยาลัย ยานพาหนะที่ไม่มีบัตรอนุญาตเข้า - ออก โปรดแสดงบัตรต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

  ขออภัยในความไม่สะดวก
07 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th