งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การเปิด - ปิดประตู มหาวิทยาลัย(ชั่วคราว)  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2564 เป็ฯต้นไป มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดเวลาการเปิด-ปิดประตู (ชั่วคราว) ขอให้ผู้ที่เข้า - ออก หรือสัญจรด้วยยานพาหนะภายในมหาวิทยาลัยปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

 
11 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th