งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ย้ายสถานที่จัดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย กำหนดจัดในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ขอแจ้งย้ายสถานที่จัดโครงการ

  • จากเดิม  ห้องประชุม พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ชั้น 7 
  • เป็น หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

 
29 ม.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th