งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการด้านสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา ประเมินผลงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการ ด้านสมรรถนะการบริหาร คุณลักษณะความเป็นผู้นำและธรรมาภิบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   สามารถตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม - 1 มีนาคม 2564 สามารถตอบแบสอบได้จากลิ้งค์ที่แนบ หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏLink : http://bit.ly/3a24xfm
02 ก.พ. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th