งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน เข้าทดสอบประเมินสมรรถนะดิจิทัล  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญบุคลากร สายวิชาการและสายสนับสนุน ทุกท่านเข้าร่วมทดสอบการประเมินสมรรถนะดิจิทัล โดยสามารถศึกษาข้อมูล เนื้อหาที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทดสอบ Digital Literacy จากสื่อการเรียนรู้ ได้ที่เว็บไซต์ที่ปรากฏข้างล่าง

***หากพบปัญหาการใช้งานระบบสอบออนไลน์ สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 2109,2105 ,2113 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 ห้องระบบเครือข่ายหรือ สอบถามทางเพจ ARIT OF SKRULink : https://skrudl.skru.ac.th/staff/
29 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th