งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ธนาคารกรุงไทย ให้บริการผ่านรถโมบายล์  ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ให้บริการผ่านรถโมบายล์ ระหว่างวันที่ 29 มี.ค. จนถึงวันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอธิการบดี บุคลากร นักศึกษาสามารถทำธุรกรรมการเงินได้ในวันและเวลาดังกล่าว โดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยประจำรถให้บริการ
29 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th