งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสขอเชิญชวนนักศึกษา ผู้ติดต่อราชการและผู้เข้ารับบริการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาทุกท่าน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร

ด้วยการสแกน QR Code ตอบคำถามแบบสำรวจข้อมูลออนไลน์ หรือผ่านทางลิงก์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj

หมายเหตุ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามจะถูกเก็บเป็นความลับ การกรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อป้องกันการให้ข้อมูลซ้ำเท่านั้น

ปรับสื่อประชาสัมพันธ์ โดย น.ส.อภิญญา สุธาประดิษฐ์ นักประชาสัมพันธ์Link : https://itas.nacc.go.th/go/eit/pfcxsj
29 มี.ค. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th