งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Section of Corporate Communication, Songkhla Rajabhat University

การประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส(Asia Plus Art Contest) ครั้งที่ 10  ด้วย บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการประกวด จิตรกรรมเอเซีย พลัส หรือ Asia Plus Art Contest มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2554 โดยมีเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนศิลปินและผู้มีทักษะในการสร้างสรรค์งานจิตรกรรม เพื่อส่งเสริมงานศิลป์ของไทยและศิลปินไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้าง และเปิดกว้างสำหรับผู้ที่รักในการสร้างสรรค์งานศิลป์ ไม่จำกัดอายุ และรุ่นการประกวด

  บริษัทฯ เล็งเห็นว่า โครงการประกวด จิตรกรรม เอเซีย พลัส สามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมบุคลากร นักเรียน นิสิต นักศึกษาของท่าน ให้มีโอกาสแสดงศักยภาพและความสามารถออกสู่สาธารณชน ซึ่งการพิจารณาคัดเลือกผลงานนั้น ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการศิลปะมาร่วมตัดสิน อาทิ ศาสตราจารย์เกียรติ-คุณอิทธิพล ตั้งโฉลก, ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง, ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, ศาสตราจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์, อาจารย์สมศักดิ์ รักษ์สุวรรณ ร่วมด้วยคณะผู้บริหารจากทางกลุ่มบริษัท เอเซีย พลัส 

  ในปี 2564 นี้ จิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต” หมายถึง “ความดี ความงาม ความจริง เป็นศิลป์และธรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนาผู้คน สังคม ตลอดจนประเทศชาติ ซึ่งสำคัญไม่น้อยไปกว่านวัตกรรม ในการสร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นต่อไป” เปิดรับสมัครทุกภูมิภาค ระหว่างวันที่ 17-18 พฤษภาคม 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาท (รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสารแนบ และสื่อประชาสัมพันธ์)

  ทางบริษัทฯ ยินดีอย่างยิ่งที่จะอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม หรือตอบข้อสงสัยอื่นๆ ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ไปยังผู้ประสานงานโครงการ 

คุณพิเชฐ โทร. 0 2680 4045, คุณชื่นสุข โทร. 0 2680 1113 (วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-17.00) Link : http://www.asiaplus.co.th/artcontest
07 เม.ย. 2564 | หมวด : ข่าวบริการ
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
0 7426 0200 - 4
http://pr.skru.ac.th