งานสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Public Relations Department, Songkhla Rajabhat University
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Untitled Document
Untitled Document

ข่าวบริการ
ขอเชิญนิสิตส่งผลงานเข้าประกวดคลิปสั้นประกันสังคม ภายใต้หัวข้อ “เจ็บป่วยประกันสังคมช่วยดูแล” และหัวข้อ “อุ่นใจวัยเกษียณ”
01 มิ.ย. 2566


ประกาศผลการคัดเลือก กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup
31 พ.ค. 2566


ขอเชิญประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566
30 พ.ค. 2566


ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
25 พ.ค. 2566


รับสมัครกรรมการดำเนินการสอบ ก.พ.
24 พ.ค. 2566


ขอเชิญเที่ยวงาน
23 พ.ค. 2566

Untitled Document

ข่าวผลงาน
ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565
04 เม.ย. 2566


มรภ.สงขลา เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสเข้าร่วมโครงการ
20 มี.ค. 2566


อาจารย์-นศ. เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ มรภ.สงขลา คว้ารางวัลดีมากนำเสนอภาคบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จากผลงานวิจัย การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บยางคอมพาวด์สำหรับการผลิตยางล้อ
17 มี.ค. 2566


สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  คว้า 3 รางวัล การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมครั้งที่ 5
16 มี.ค. 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์

Untitled Document
บทเพลง 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

Untitled Document
Untitled Document
SKRU CONNECT CLIPS

โครงการสัมมนาประวัติศาสตร์สงขลา ครั้งที่ 3
08 พ.ค. 2566
โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาด คณะวิทยาการจัดการ
03 พ.ค. 2566
โครงการพัฒนานวัตกรรมฐานราก ปลาดุก จ สตูล
21 เม.ย. 2566
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการบริหารจัดการทรัพยากรชุมชน จ.สงขลา
21 เม.ย. 2566
Untitled Document
ทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานจดอนุสิทธิบัตร เครื่องเก็บละอองเกสรดอกสละ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ลวดลายจากโคระจำปาดะ
03 พ.ค. 2566
ผลงานจดอนุสิทธิบัตร ไม้เท้าระบุสภาพแวดล้อมด้วยเสียงสำหรับผู้พิการทางสายตา
03 พ.ค. 2566
Untitled Document

ปฏิทินกิจกรรม


งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
งานสื่อสารองค์กร กองกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

160 หมู่ที่ 4
ถนนกาญจนวนิช ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ 90000
074-260-200-4
http://pr.skru.ac.th